X
X
Wróć na górę
X

Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

 
X
Ta strona korzysta z plików cookies.  Więcej...
X

Regulamin

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego HOUSEOFBANKS.COM.PL;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://houseofbanks.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Maciej Sobkowiak (sklep internetowy http://houseofbanks.com.pl/) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy HOUSEOFBANKS.COM.PL prowadzony jest przez Maciej Sobkowiak z siedzibą w Swarzędzu, adres: ul. Strzelecka 10, 62-020 Swarzędz, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 7773348128, REGON: 382824417.

2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego House of Banks, dostępnego pod adresem internetowym www.houseofbanks.com.pl

2.3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

2.5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

2.6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

2.7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założeniu profilu.

2.8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

III Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.houseofbanks.com.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

IV Cena i sposób zapłaty

4.1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

  1. podawane są w złotych polskich

  2. zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

4.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4.3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez firmę Maciej Sobkowiak (sklep internetowy http://houseofbanks.com.pl/). W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy www.houseofbanks.com.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

c) przy odbiorze przesyłki u kuriera.

4.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4.6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego www.houseofbanks.com.pl

4.7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

V Wysyłka

5.1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej DPD lub za pośrednictwem paczkomatów inPost.

5.2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu lub do paczkomatu wskazanego przez Klienta.

5.3. Koszty dostawy ponosi Klient.

5.4. Koszt dostawy zależny jest od podmiotu realizującego dostawę, sposobu płatności oraz wartości zamówienia, zgodnie z tabelą dostawy.

5.5. Klient ma możliwość wskazania adresu dostawy także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koszt dostawy ponosi Klient. Jednocześnie w przypadku wybrania adresu dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient nie ma możliwości zapłaty za pobraniem.

5.6. Koszt i przewidywalny czas dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzależniony jest od docelowego kraju dostawy, zgodnie z tabelą dostawy zagranicznej.

VI Zwrot – prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni wysyłając je na adres Maciej Sobkowiak (sklepu internetowego http://houseofbanks.com.pl/) podany w niniejszym Regulaminie:

House of Banks Maciej Sobkowiak

ul. Strzelecka 10

62-020 Swarzędz

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. Sklep ma prawo nie przyjąć zwracanych produktów jeżeli: towar jest uszkodzony, widoczne są na nim ślady użytkowania, wydziela woń, oderwana została metka, nie posiada żadnego dowodu zakupu.

6.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

6.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6.8. Do zwracanego produktu musi być załączony wypełniony przez klienta formularz zwrotu.

VII Reklamacje

7.1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu można składać na adres:

House of Banks Maciej Sobkowiak

ul. Strzelecka 10

62-020 Swarzędz

Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktu.

Wzór formularza reklamacyjnego

7.2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest poprzez opcje, które klient zaznaczył w formularzu reklamacyjnym

7.3. Maciej Sobkowiak (sklep internetowy http://houseofbanks.com.pl/) jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

7.4. Maciej Sobkowiak (sklep internetowy http://houseofbanks.com.pl/) odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

7.5. Aby zgłosić wadę wskazane jest wypełnić formularz reklamacyjny oraz posiadać potwierdzenie zakupów w sklepie internetowym HOUSEOFBANKS.COM.PL.

VIII Własność intelektualna

8.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

IX Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Maciej Sobkowiak (sklepem internetowym http://houseofbanks.com.pl/) a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Maciej Sobkowiak (sklepem internetowym http://houseofbanks.com.pl/) a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Maciej Sobkowiak (sklepu internetowego http://houseofbanks.com.pl/).

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.